Posted in Ամանորյա ծես, Առանց կարգի, Բանաստեղծության հետքերով, Ընտանեկան նախագծեր, Խնկոյանական օրեր

Աթաբեկ Խնկոյան «Ձմեռ»

Ընտանեկան նախագիծ:

Սովորողները ներկայացնում են Աթաբեկ Խնկոյանի «Ձմեռ» բանաստեղծությունը:

Снимок

Ա. Խնկոյան «Ձմեռ»: Դանիել

Աթաբեկ Խնկոյան «Ձմեռ»:Քրիստինե Շարունակել կարդալ “Աթաբեկ Խնկոյան «Ձմեռ»”

Posted in Ամանորյա ծես, Առանց կարգի, Բանաստեղծության հետքերով, Ընտանեկան նախագծեր, Թումանյանական օրեր, Խնկոյանական օրեր

Ձմեռային ընթերցումներ: Աշոտ

Ընտանեկան նախագիծ:

Սովորող Հովեյան Աշոտը ներկայացնում է Հովհաննես Թումանյանի «Գետակ», «Ծաղիկներ» և Աթաբեկ Խնկոյանի «Ձմեռ» բանաստեղծությունները:

Posted in Ամանորյա ծես, Առանց կարգի, Բանաստեղծության հետքերով, Ընտանեկան նախագծեր, Թումանյանական օրեր, Խնկոյանական օրեր

Ձմեռային ընթերցումներ:Դավիթ

Ընտանեկան նախագիծ:

Սովորող Գալստյան Դավիթը ներկայացնում է Հովհաննես Թումանյանի «Գետակ» և Աթաբեկ Խնկոյանի «Ձմեռ» բանաստեղծությունները: